RODO.

Poniżej zamieszczam informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Psychopracownię Integra Monika Całka (Psychopracownia Integra) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Całka prowadząca gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny z siedzibą w Warszawie (03-140) przy ul. Odkryta 29C/13, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 6291900710.

Jak można skontaktować się z administratorem:

 • telefonicznie pod numerem telefonu: 608 064 566
 • mailowo pod adresem: psychopracowniaintegra@gmail.com
 • listownie na adres korespondencyjny: Psychopracownia Integra Monika Całka ul. Sołtana 6/27, 01-494 Warszawa

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.

Cele i podstawy przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

 • w celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na przeprowadzenie wywiadu, konsultacji, prowadzenie psychoterapii; na podstawie Państwa zainteresowania własną terapią i usługami wykonywanymi przez Psychopracownię Integra w tym zakresie;
 • w celu realizacji procesu superwizji;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest dyktowane prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest dyktowane prawnie uzasadnionym interesem.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy, przetwarzane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Podstawowe dane kontaktowe przechowywane są dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub wspólnego ustalenia, że Administrator samodzielnie ustali, że się zdezaktualizowały.

Poza tym, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony przed roszczeniami (w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz w celu uniknięcia konfliktu interesów w pracy psychoterapeuty przez okres przedawnienia roszczeń.

Państwa dane osobowe są chronione i objęte tajemnicą zawodową zawodu psychologa i psychoterapeuty.

W sytuacji wystawienia faktury za usługę, Państwa dane zostają przekazane do biura rachunkowego.

W sytuacji skorzystania z usługi on-line, Psychopracownia Integra deleguje nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych do dostawcy usług teleinformatycznych.

Przysługujące Państwu prawa:

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia
 • do przeniesienia danych osobowych do innego Administratora
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
 • cofnięcia każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie